تا به حال به جنس ظرفی که در آن غذا می پزید توجه کرده اید؟